EN  / TR

Yeni İnşa Edilen Bina ya da Tesise Bağlantı

Yeni İnşa Edilen Bina ya da Tesise Bağlantı
1. Bağlantı başvurusu ne için, kim tarafından ve nereden yapılabilir? Gerekli belgeler nelerdir?


Yeni inşa edilmiş tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe ile Bölge Müdürlükleri’ne doğrudan başvurur.

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) Tapu kaydı, Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30 ve 31’inci maddelerine göre yapı kullanma izni,

c) Mezralarda, köy yerleşik alanları ve civarında bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30’uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,

d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,

e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,

f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler ile,

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

2. Başvurunun değerlendirilme süreci nasıl gelişir? Bağlantı anlaşması nasıl olur?
3. Sisteme bağlantı ne zaman ve nasıl yapılır?

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin müşteri olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın ilgili kişiye ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı yapılmadan önce, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından;

a) İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,
b) İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,

Müşterinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

4. Bağlantı gücünde değişiklik yapılması halinde gerekli olan işlemler nelerdir?

Mesken aboneleri dışında kalan müşteriler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde Bölge Müdürlükleri’ne başvurur.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirir.

Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği mad. 36 çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir. Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği mad.32 f bendi hükümleri uygulanır.

5. Elektrik dağıtım tesislerinin geçici/kabul işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

*Geçici/Kesin kabul talep dilekçesi (İstekli)

*Geçici/Kesin kabule hazır tutanağı (İstekli ve ilgili bölge müdürlüğü müşterek)

*Tesise ait onaylı proje(Gerekçe raporu, vaziyet planı, ENH profili, trafo yerleşim planı, trafonun AG-OG tek hat şeması, trafo gücü tayini, kısa devre hesabı, kompanzasyon hesabı, topraklama hesabı) (İstekli ya da ilgili bölge müdürlüğü)

*Enerji müsaadesi yazısı (İstekli ya da ilgili bölge müdürlüğü)

*Tesis sahibi tarafından yükleniciye verilen vekâletname ya da sözleşme (İstekli)

*Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekâletname(İstekli)

*Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı (İstekli)

*Keşif cetveli ve bedeli (İstekli)

*Vergi levhası (İstekli)

*Adres bilgileri (İstekli)

*Tesiste kullanılan malzemelere ait tip ve rutin ve test raporları (trafo, hücre, köşk vs.) (İstekli)

*Topraklama direnci/aydınlatma/aydınlatma/röle/sayaç kontrolleri ve tutanağı, (İstekli ve ilgili bölge müdürlüğü müşterek)

*Enerji müsaadesinde yapılması istenen diğer işler (İstekli ve ilgili bölge müdürlüğü müşterek)

*Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda) (İstekli)

*Komisyona katılmak üzere teknik bir personelin isim ve unvanı (OSB/Dağıtım şirket personeli) (İlgili bölge müdürlüğü)

*SMM Belgesi (İstekli)

*Onaylı Gerekçe Raporu (İstekli veya ilgili bölge müdürlüğü)

*Tip-C/1 ya da TİP-C/2 TM ise Yer Devri, İnşaat Kabulü, Yer Tespit Tutanağı (İstekli ve/veya Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)

*Geçici/Kesin Kabul Bedeli (İstekli)

3. şahıs, kurum ya da kuruluşlar tarafından yapımı tamamlanan elektrik tesislerinin geçici/kesin kabul işlemlerinin Şirketimiz ya da TEDAŞ Boğaziçi Bölge Koordinatörlüğü tarafından kabulünün yapılması ile ilgili olarak yukarıdaki belge ve bilgilerin sunulması gerekmektedir.

6. Ortak kullanım haline gelen elektrik dağıtım tesislerinin devir alınmasına ilişkin işlemler


Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereği, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımında bulunan dağıtım tesisleri Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde şirketimiz tarafından devralınır. Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.

Devre ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından düzenlenir. Devir işlemleri sırasında ihtiyaç duyulacak belgeler aşağıdaki gibidir;

*Talebin istekliden gelmesi halinde başvuru dilekçesi (istekli)

* İmza sirküleri (aslı veya noter onaylı) (İstekli)

*Yetki belgesi (tüzel kişiler için) (aslı veya noter onaylı) (İstekli)

*Hat maliklerinin tesisi devretmeye kabul ettiğini gösterir vekaletnamesi ve muvafakatnamesi (noter onaylı) (aslı) (istekli)

*Vergi mükellefiyet belgesi veya vergi levhası

*IBAN numarasını gösterir belge

*Devire konu elektrik dağıtım tesisinin projesi (istekli)

*Devire konu elektrik dağıtım tesisinin geçici kabul tutanağı (istekli)

*Hat Maliklerinin İsim ve Abone Numaralarının yer aldığı üst yazı (İlgili bölge müdürlüğü)

*Taraflarca İmzalanmış Anlaşma Tutanağı (İstekli ve şirketimiz müşterek)

*Hesap Cetveli (Şirketimiz komisyon üyeleri)

*Devire ilişkin işlemlerin harita çalışması ve mülkiyet yönünden inceleme yazısı (Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)

*Tek Hat Şeması (ilgili bölge müdürlüğü)

7. Kısa süreli abonelik nedir? Hangi durumlarda yaptırılabilir?EPDK Kurul Kararı gereği;  Zorunlu nedenlerle (film setleri, kaynak, taşlama vb.) kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; En fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre, ticarethane tarifeleri (bu tarifeler belli ise link verilerek bilgi verilmeli) üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2018 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları